Welkom bij Relay Management Consultancy
 • Nederlands
 • SNS REAAL

  Home / Projecten / SNS REAAL

  Opdrachtgever: Directeur P&O SNS REAAL

  Opdracht: Het initiëren en leiden van een veranderingstraject voor de P&O organisatie van SNS REAAL 150 medewerkers).

  Aan de orde is het beoordelen van de P&O strategie, de rol en dienstverlening van P&O, de P&O processen en de gebruikte systemen. De aanpak bestaat uit het in kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie, het analyseren van de verschillen, het opstellen en evalueren van een aantal strategische alternatieven en het formuleren van een strategisch advies. Het creëren van draagvlak in een complex speelveld is expliciet onderdeel van de opdracht. Eindresultaat is een door de Raad van Bestuur geaccordeerde business case waarbij tot een integrale aanpak is besloten, bestaande uit aanscherping van de strategie, de rol en de dienstverlening van P&O (inclusief het invoeren van integraal lijnmanagement), het herinrichten van processen en het vervangen van het P&O en salarissysteem. De invoering van Employee en Manager Self Service, workflow management en elektronisch dossiervorming maken deel uit van de gekozen oplossingsrichting.

  Utrecht

  Opdrachtgever: Directeur P&O SNS REAAL

  Opdracht: Het begeleiden van de opzet van een Shared Service Center voor P&O.

  In het veranderingsproces ‘Bundeling P&O’ worden de P&O afdelingen van SNS Bank, Reaal Verzekeringen en SNS REAAL Groep samengevoegd. De doelstellingen van het veranderingsproces zijn:

  • Uniforme en eenduidige beleidskaders realiseren
  • Verbondenheid met de business versterken
  • Maximale bijdrage aan synergie leveren
  • Samenhang en efficiency binnen de P&O-kolom vergroten
  • Rol P&O zichtbaarder en pro-actiever maken

  Onderdeel van het veranderingsproces is de opzet van een centraal ServiceCenter voor P&O. Relay Management Consultancy begeleidt SNS REAAL Groep bij de opzet en implementatie. Vraagstukken die aan de orde komen zijn:

  • Implementatieaanpak
  • Het service model van het Service Center P&O
  • De rol en dienstverlening van P&O; afbakening verantwoordelijkheid P&O ten opzichte van de lijnorganisatie
  • Organisatie inrichting
  • Herinrichting processen
  • Employee en manager self service
  • Digitalisering van personeelsdossiers

  Utrecht

  Opdrachtgever: Hoofd Service Center P&O

  Opdracht: Het begeleiden van workshops om het Shared Service Center van P&O verder te professionaliseren.

  Twee jaar na de succesvolle implementatie van het Shared Service Center P&O bij SNS REAAL heeft het management behoefte aan het zoeken naar verdere optimalisatie en professionalisering van het Service Center. Relay heeft een aantal workshops begeleid waarmee de mogelijkheden om naar een “next level” te komen zijn onderzocht en gepland.

  Utrecht

  Opdrachtgever: Hoofd Personeelsontwikkeling

  Opdracht: Het begeleiden van de interne projectleider bij de introductie van e-learning.

  Voor de introductie van e-learning heeft SNS REAAL een interne projectleider beschikbaar gesteld. Relay heeft deze interne projectleider begeleid bij de opstelling van de business case, beslisdocumenten en de eisen en wensen. Vervolgens is de projectleider ondersteund bij de selectie van een leverancier en na besluitvorming bij de opzet van het implementatieproject.

  Utrecht

  Opdrachtgever: Directeur P&O SNS REAAL Groep

  Opdracht: Het begeleiden van de stuur- en projectgroep bij de afweging om de bestaande HR-systemen te vervangen of het HR Shared Service Center te outsourcen (make-or-buy) en na besluitvorming het begeleiden van de implementatie.

  Na de samenvoeging van de decentrale P&O afdelingen tot een Service Center P&O en de constatering dat de bestaande HR-systemen niet meer voldoen aan de eisen wordt een projectorganisatie opgezet die de eisen en wensen in kaart brengt, de verschillende strategische opties onderzoekt en een business case opstelt. In overleg met de Raad van Bestuur wordt naast vervanging van de bestaande HR systemen uitdrukkelijk ook gekeken naar HR outsourcing. Na een marktverkenning (met RFI en RFP) en selectietraject wordt uiteindelijk een keuze gemaakt voor vervanging van de bestaande HR systemen. Na de besluitvorming wordt in 2 fasen de implementatie gerealiseerd.